نمونه کار

مهسا ایزدی

 صفرصد پروژه پرسونال برندینگ و تولید محتوا برای خانم مهسا ایزدی از موسسه خیریه نسل ما را برعهده داشته است.

ویدئو