نمونه کار

تیم ملی بانوان آرایشگر ایران (CMC)

 گروه هنری صفرصد در زمینه پوشش تصویری از گردهمایی بانوان آرایشگر ایران با این گروه همکاری داشته است.

ویدئو