روزی روزگاری در یک آب و هوای نامعلوم، گروه صفرصد به دنیای آی‌قصه که کلی قصه های کودکانه داره سفر کرد …

سفر جذاب صفرصد به دبیرخانه آی قصه و مصاحبه با نویسندگان و تصویرسازان و همه‌ی همکاران آنجا خیلی جالب بود.

مصاحبه کردیم،تیزر ساختیم و ویدیوهای تبلیغاتی شون رو ادیت کردیم و به بهترین شکل به مخاطب منعکس کردیم.