روزی روزگاری در یک آب و هوای نامعلوم، گروه صفرصد به دنیای آی‌قصه که کلی قصه های کودکانه داره سفر کرد … سفر جذاب صفرصد به دبیرخانه آی قصه و مصاحبه با نویسندگان و تصویرسازان و همه‌ی همکاران آنجا خیلی جالب بود. مصاحبه کردیم،تیزر ساختیم…